Distances līgums

1. Vispārīgie lietošanas noteikumi.

1.1. Aprūpes skolas vietne www.aprupesskola.lv (turpmāk tekstā – Aprūpes skolas vietne vai vietne) ir informācijas un tālākizglītības e-vide, kura nodrošina informatīvu atbalstu Latvijas iedzīvotājiem kā arī ārstniecības personu, veselības aprūpes speciālistu, sociālo aprūpētāju, sociālo rehabilitētāju, aprūpētāju bezmaksas vai maksas profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanu.

1.2. Aprūpes skolas vietnes lietotājs – Latvijas iedzīvotājs, ārstniecības persona, veselības vai sociālās aprūpes speciālists, kurš saskaņā ar sistēmas lietošanas noteikumiem reģistrējis profilu Aprūpes skolas vietnē (turpmāk tekstā – Aprūpes skolas vietnes lietotājs vai vietnes lietotājs).

1.3. Aprūpes skolas vietnes lietošanas noteikumi nosaka vietnē pieejamo pakalpojumu lietošanas noteikumus un ierobežojumus, kas ir saistoši visiem Aprūpes skolas vietnes lietotājiem.

1.4. Aprūpes skolas pārzinis ir SIA “TZMO Latvija”, reģ. nr. 40003519061, Rankas iela 15, Rīga LV-1005, Latvija, e-pasts: info@tzmo.lv struktūrvienība “Eiropas Ilgtermiņa aprūpes centra “Aprūpes SKOLA”” reģ. Nr. 91434554757 22.03.2023. (Turpmāk – Pārzinis), kas reģistrēta kā Pieaugušo neformālās izglītības iestāde, reģ. nr. 3380802562, Lēmums 2-08e/312.

1.5. Īpašnieks ir Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. (turpmāk tekstā TZMO S.A.), kura mītne atrodas Toruņā, Żółkiewskiego 20/26, 87-100, Polijā, reģistrēta Toruņas rajona tiesā, Valsts tiesu reģistra VII Komercnodaļā ar KRS numuru 0000011286, NIP 8790166790, REGON 870514656, BDO 000013635. SIA “TZMO Latvija” ir TZMO S.A. meitas uzņēmums Latvijā.

1.6. Pārzinis veic vietnē ievadīto personas datu apstrādi un vietnes lietotāju personas datu apstrādi un uzskaiti saskaņā ar Aprūpes skolas sistēmas lietošanas noteikumiem, normatīvo aktu prasībām, kā arī Pārziņa Privātuma politiku.

1.7. Reģistrēšanās Aprūpes skolas vietnē, kā arī Aprūpes skolas vietnes lietošana uzskatāma par vietnes lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem Noteikumiem, kā rezultātā tie kļūst saistoši vietnes lietotājam. Pārzinis paziņojumus par vietnes lietošanas noteikumu izmaiņām var nosūtīt uz vietnes lietotāja norādīto tālruņa numuru vai e-pasta adresi. Vietnes lietotājam ir pienākums iepazīties un ievērot Aprūpes skolas sistēmas lietošanas noteikumus un to izmaiņas. Aprūpes skolas vietnes lietošanas noteikumu izmaiņas ir saistošas vietnes lietotājam ar dienu, kad paziņojums nosūtīts uz vietnes lietotāja norādīto e-pasta adresi. Lietotājs ir atbildīgs par vietnē ievadīto un norādīto savu personas datu pareizību, kā arī savlaicīgu personas datu izmaiņu reģistrēšanu. Pārzinim ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji veikt Aprūpes skolas vietnes lietošanas noteikumu grozījumus un papildinājumus. Aprūpes skolas vietnes lietošanas noteikumu grozījumi un papildinājumi stājas spēkā ar dienu, kad tie publicēti www.aprupesskola.lv.

1.8. Viss šajā vietnē ietvertais saturs – teksti, attēli, videomateriāli, nosaukumi, logotipi, grafika, ikonas, audio materiāli, programmatūra ir TZMO S.A., SIA “TZMO Latvija”, Aprūpes skolas un satura piegādātāju īpašums, ko aizsargā Latvijas un Polijas tiesību akti autortiesību jomā. Jebkura vietnes materiāla neatļauta izmantošana vai izplatīšana pārkāpj autortiesību, preču zīmju vai citus tiesību aktus un tai piemērojamas sankcijas.

1.9. Vietnē pieejamo informāciju nedrīkst izmainīt, izmantot vai nosūtīt to komerciāliem mērķiem. Jūs piekrītat, ka Jūsu vai Jūsu darbinieku veikta kopēšana vai materiālu pielietošana un norādīšana kā pirmavots, ir aizliegta. Bet rakstiskas atļaujas Jūs nedrīkstat ietvert šo vietni vai norādīt tās saiti, izņemot saiti uz sākumlapu.

1.10. Šī vietne satur datubāzes, ko aizsargā datubāzu aizsardzības noteikumi. Datubāzes veidotājs ir trešā puse, kurai ir ekskluzīvas tiesības uz datu lejupielādi un otrreizēju izmantošanu pilnībā vai būtisku to daļu kvalitātes vai kvantitātes ziņā.

1.11. Šajā vietnē sniegtā informācija ir sagatavota ar pienācīgu rūpību un godprātīgi, tomēr Aprūpes skola neuzņemas atbildību par sniegtās informācijas pilnīgumu un precizitāti. Jebkura šeit ietvertā informācija var būt nepilnīga, saīsināta vai novecojusi. Jo īpaši, ciktāl to pieļauj tiesību akti, jebkura Aprūpes skolas atbildība par lietotāju no šīs vietnes iegūtās informācijas izmantošanas rezultātiem, lietotājiem vai trešajām pusēm tieši vai netieši nodarītiem zaudējumiem, bojājumiem un citām negatīvām sekām, kas radušās no lietotāja piekļuves šai vietnei vai tās trūkuma, kā arī tā, kas izriet no šajā vietnē sniegtās informācijas, pakalpojumu, rīku un risinājumu izmantošanas, ir izslēgta.

1.12. Aprūpes skola nav atbildīga par bojājumiem vai zaudējumiem, kas radušies no piekļuves tīklam un pakalpojuma pārtraukšanas, vīrusu izraisītu datorsistēmas kļūdu vai saziņas, izmantojot elektronisko pastu, kļūdu dēļ.

1.13. Aprūpes skola neuzņemas atbildību par to ārējo vietņu saturu, privātuma politiku vai darbību, uz kurām šajā vietnē ir ievietotas saites vai kuras satur saites uz šo vietni. Lietotājam, kurš nolemj izmantot saites, lai piekļūtu trešo pušu vietnēm, jāuzņemas sava atbildība.

1.14. Vietnes lietotājs apliecina, ka pirms reģistrēšanās vietnē tas ir iepazinies ar vietnē izvietoto Pārziņa Privātuma politiku un Sīkdatņu politiku un apņemas regulāri iepazīties ar izmaiņām minētajos dokumentos.

1.15. Ienākot un lietojot mūsu mājaslapu, jūs piekrītat, lietošanas noteikumiem, kā arī, ka izmantojam sīkfailus. Jūs akceptējat sīkfailu lietošanu arī gadījumā, kad veicat iestatījumus savā interneta pārlūkā.

2. Aprūpes skolas vietnē pieejamie pakalpojumi

2.1. Aprūpes skolas vietnē lietotājam tiek piedāvāta iespēja saņemt informatīvu atbalstu aprūpes procesam, kā arī, apgūt Latvijas Ārstu biedrībā, Latvijas Farmaceitu biedrībā, Latvijas Māsu asociācijā un/vai citās biedrībās, komercsabiedrībās un izglītības iestādēs akceptētos mācību materiālus (turpmāk tekstā – mācību materiāls) un iegūt tālākizglītību e-vidē.
2.1.1. pēc mācību materiāla noskatīšanās, lietotājam ir jāizpilda tests un pareizām atbildēm jāsasniedz 85% (ieskaitot), kas ļauj saņemt apliecību, kas apliecina tālākizglītības punktu iegūšanu;
2.1.2. vietnes lietotājs var skatīties maksas un bezmaksas materiālus, pēc kuru noskatīšanās nav jāizpilda tests un par kuriem netiek piešķirti tālākizglītības punkti (TIP).

2.2. Vietnes lietotājs var uzdot lektoriem un profesionāļiem jautājumus un saņemt atbildes uz jautājumiem, nosūtot tos uz e-adresi: info@aprupesskola.lv.

2.3. Vietnes lietotājs var lejupielādēt mācību materiālam pievienotos lektora sagatavotos mācību materiālus, ja tādi ir.

2.4. Vietnes lietotājs var iegādāties pieeju maksas mācību materiāliem, norēķinus veicot ar maksājumu kartēm. Maksājumi, kas veikti, izmantojot MakeCommerce, tiek aprēķināti eiro un no lietotāja konta noņemtā pasūtījuma summa ir eiro valūta (izņemot gadījumus, ja darījumu veikšanai tiek izmantota cita valūta, kas pieejama tikai karšu maksājumiem).

2.5. Pēc sekmīgas attiecīgās tālākizglītības programmas apguves (testā sasniegts 85% slieksnis, ieskaitot), Aprūpes skolas vietnes lietotājs Aprūpes skolas vietnē elektroniskā dokumenta veidā saņem Apliecību. Aprūpes skolas vietnes lietotājs 3 (trīs) gadus no Apliecības izsniegšanas dienas var saņemt Apliecību vietnē, to lejupielādējot. Pēc 3 (trīs) gadu termiņa iztecēšanas Pārzinis visu informāciju un datus par Aprūpes skolas vietnes lietotājam izsniegto Apliecību dzēš no Aprūpes skolas vietnes datu bāzes, tādēļ vietnes lietotājam ir pienākums nodrošināt savlaicīgu Apliecību datu saglabāšanu savā datu nesējā.

2.6. Aprūpes skolas vietnes lietotājam piedāvātais pakalpojumu klāsts vietnē tiek regulāri papildināts un/vai mainīts. Pārzinim nav pienākuma paziņot vietnes lietotājam par jaunu pakalpojumu ievietošanu/publicēšanu.

2.7. Visus Aprūpes skolas vietnē pievienotos uzskates (mācību) materiālus vietnes lietotājam ir tiesības izmantot tikai savu zināšanu papildināšanai mācību procesa laikā, uzskates/mācību materiālu nodošana citām Aprūpes skola vietnē nereģistrētām un reģistrētām personām ir stingri aizliegta! Par uzskates/mācību materiālu nodošanu citām Aprūpes skola vietnē nereģistrētām un reģistrētām personām vietnes lietotājs tiek dzēsts no Aprūpes skolas vietnes un atkārtota reģistrēšanās Aprūpes skolas vietnē attiecīgai personai tiek liegta. Pārzinis brīdina Aprūpes skolas vietnes lietotāju, ka par autortiesību pārkāpumiem iestājas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā atbildība.

2.8. Aprūpes skolas vietnes pakalpojumi vietnes lietotājam tiek piedāvāti bez maksas vai par samaksu, atbilstoši mācību materiāla izstrādātāja un Pārziņa nosacījumiem. Informācija par to, vai attiecīgais pakalpojums ir pieejams vietnes lietotājam par maksu vai bez maksas, tiek norādīts materiāla aprakstā.

2.9. Vietnē var būt pieejami trešo personu mācību materiāli. Vietne un tās uzturētājs nenes atbildību par mācību materiālu saturu un kvalitāti.

3. Aprūpes skolas vietnes lietotāja reģistrācija, dzēšana un personas datu apstrāde

3.1. Lai kļūtu par reģistrētu vietnes lietotāju, fiziskai personai ir jāienāk Aprūpes skolas vietnē un elektroniskā veidā jāaizpilda reģistrācijas anketa, spiežot “mācīties”. Persona kļūst par reģistrētu Vietnes lietotāju, izveidojot lietotāja kontu un iegūstot lietotājvārdu un paroli. Lai pieslēgtos vietnei, nepieciešams uzklikšķināt uz attiecīgās autorizācijas rīka saites, un tad ievadīt rīka lietotāja datus. Vietnē pieejama izglītojoša informācija arī bez reģistrācijas, taču netiek sniegta piekļuve tālākizglītības mācību saturam.

3.2. Aprūpes skolas vietnes lietotājs apņemas neizpaust citām personām savus Aprūpes skolas vietnes lietotāja piekļuves datus. Ja piekļuves dati ir nonākuši citas personas rīcībā, nekavējoties mainīt vietnes lietotāja piekļuves datus (paroli) un informēt Pārzini. Pārziņa darbiniekiem nav piekļuves vietnes lietotāja parolēm.

3.3. Aprūpes skolas vietnes lietotājs un Pārzinis apņemas viens otru informēt par jebkuru neatļautu vietnes lietotāja paroles izmantošanas gadījumu vai jebkādu citu drošības noteikumu pārkāpumu. Aprūpes skolas vietnes lietotājam pēc katras Aprūpes skolas vietnes apmeklējuma, vietnes lietošanas sesijas beigās, ir jāpārliecinās par to, ka viņš ir izgājis no sava profila, nospiežot attiecīgo izvēlni „iziet”. Aprūpes skola neatbild par vietnes lietotāja jebkādiem zaudējumiem vai izdevumiem, ja vietnes lietotājs nav ievērojis Aprūpes skolas vietnes lietošanas noteikumus un Pārziņa noteiktos vietnes lietošanas drošības pasākumus.

3.4. Visi reģistrētie Aprūpes skolas vietnes lietotāju personas dati un korespondence tiek apstrādāta un aizsargāta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas savienības Eiropas Parlamenta un Padomes Vispārīgo datu aizsardzības regulu (ES) 2016/679 (turpmāk – Regula).

3.4. Visi reģistrētie Aprūpes skolas vietnes lietotāju personas dati un korespondence tiek apstrādāta un aizsargāta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas savienības Eiropas Parlamenta un Padomes Vispārīgo datu aizsardzības regulu (ES) 2016/679 (turpmāk – Regula).

3.5. Aprūpes skolas vietnes lietotājs saskaņā ar Regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu, reģistrējoties Aprūpes skolas vietnē, piešķir tiesības Pārzinim veikt savu (lietotāja) personas datu apstrādi Noteikumos un Pārziņa Privātuma politikā atrunātajiem mērķiem, t.sk., lai nodrošinātu vietnes lietotāju, kas ir reģistrējušās Aprūpes skolas vietnē, personas datu drošību un aizsardzību, Aprūpes skolas vietnē izsniegto Apliecību uzskaitei un individualizēto piedāvājumu sagatavošanai vietnes lietotājiem.

3.6. Pārzinis ir tiesīgs veikt Aprūpes skolas vietnes lietotāja personas datu (nepieciešamo) apstrādi Noteikumos un/vai normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem veicot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, salīdzināšanu, aktualizēšanu, aplūkošanu, izpaušanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, bloķēšanu vai dzēšanu. Aprūpes skolas vietnes lietotāja personas dati – vārds, uzvārds, dzimšanas un citi personas dati, tai skaitā Aprūpes skolas vietnes lietotāja fotogrāfijas (turpmāk tekstā – Personas dati), – tiek izmantoti tikai un vienīgi Aprūpes skolas sistēmas lietošanas noteikumos, Privātuma politikā un/vai normatīvajos aktos noteikto mērķu sasniegšanai, t.sk. arī Apliecību sagatavošanai un uzskaitei.

3.7. Aprūpes skolas vietnes lietotājam uz viņa norādīto e-pasta adresi vai telefona numuru var tikt nosūtīti komerciāla rakstura paziņojumi, informācija par jaunumiem Aprūpes skolas vietnē, tajā skaitā informācija no Pārziņa sadarbības partneriem (turpmāk – papildinformācija).

3.8. Aprūpes skolas vietnē reģistrētie Personas dati var tikt izpausti Latvijas Republikas iestādēm un institūcijām bez Aprūpes skolas vietnē reģistrēto un dzēsto Aprūpes skolas vietnes lietotāju piekrišanas, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.9. Pārzinis ir tiesīgs gadījumos, kad vietnes lietotājs reģistrējas Aprūpes skolas vietnē, lieto vietni, izvēlas izglītības programmas apguvi, Latvijas Republikas normatīvajos aktos un/vai Noteikumos noteiktos gadījumos, attiecīgās personas interesēs, pieprasīt, saņemt un nodot Aprūpes skolas vietnē norādītos Personas datus trešajām personām. Pārzinim ir tiesības nodot Vietnes lietotāja Personas datus profesionālām asociācijām un farmaceitiskām kompānijām un pieprasīt, saņemt, salīdzināt un nodot Personas datus Latvijas Ārstu biedrībai, Latvijas Farmaceitu biedrībai, Latvijas Māsu asociācijai, citām profesionālām ārstu biedrībām vai ārstu apmācības iestādēm, izglītības iestādēm un citām personām, ja tiek nodrošināts noteiktais Personas datu apstrādes mērķis. Pārzinis ir tiesīgs nodot tā rīcībā esošos Personas datus resertifikācijas komisijām, Aprūpes skolas vietnes lietotājam izsniegtās apliecības, Sertifikāta datu salīdzināšanai.

3.10. Ja Aprūpes skolas vietnes lietotājs ir pieteicies un/vai apmeklējis pasākumu, kurā Pārzinis veic reģistrāciju un/vai elektronisko Sertifikātu izsniegšanu, vietnes lietotāja Personas dati, kas saistīti ar attiecīgo pasākumu, var tikt nodoti pasākuma organizatoriem. Šajā Noteikumu punktā minētajā gadījumā Pasākuma organizatoram tiks nodoti tikai un vienīgi šādi vietnes lietotāja Personas dati: vārds, uzvārds un ar Sertifikāta izsniegšanu vai pasākuma apmeklēšanu saistīta informācija. Pārzinis apņemas neizpaust pasākuma organizatoriem vietnes lietotāja kontaktinformāciju.

3.11. Gadījumā, ja vietnes lietotājs ir aizmirsis savu vietnes lietotāja paroli, vietnes lietotājam vietnes autorizācijas logā ir jānosūta pieteikums Aprūpes skolai par paroles atjaunošanu, nospiežot izvēlnē „Aizmirsi paroli?”. Jaunā parole tiks nosūtīta uz vietnes lietotāja reģistrācijas brīdī norādīto e-pasta adresi.

3.12. Ja Aprūpes skolas vietnes lietotājs nevēlas turpmāk lietot Aprūpes skolas piedāvātos pakalpojumus, viņš var atteikties no lietotāja profila, nosūtot attiecīgu pieprasījuma vēstuli uz e-adresi info@aprupesskola.lv vai nosūtot pieprasījumu vietnes sadaļā „Kontakti”. Pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas no Aprūpes skolas vietnes lietotāja par lietotāja profila dzēšanu, visi Aprūpes skolas vietnes lietotāja Personas dati 2 (divu) darba dienu laikā tiks izdzēsti no Aprūpes skolas vietnes un Pārziņa datu bāzes. Gadījumā, ja attiecīgais vietnes lietotājs ir izmantojis vietnes pakalpojumus, ieguvis apliecinājumu par lekciju noklausīšanos vai apgūšanu un/vai saņēmis apliecību, tad informācija pēc Aprūpes skolas vietnes lietotāja profila dzēšanas tiek glabāta pie Pārziņa ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus pēc attiecīgā apliecinājuma izsniegšanas.

3.13. Pārzinis ir tiesīgs dzēst Aprūpes skolas vietnes lietotāja profilu bez vietnes lietotāja piekrišanas, ja vietnes lietotājs neievēro vai pārkāpj Aprūpes skolas sistēmas lietošanas noteikumus – jebkuru no Aprūpes skolas sistēmas lietošanas noteikumu punktiem. Pārzinim ir tiesības nekavējoties dzēst Vietnes lietotāja profilu, ja lietotājs veic darbības, kas traucē Vietnes normālu darbību vai tiek veiktas citas prettiesiskas darbības vai to kopums pret Vietni. Šajā Noteikumu punktā norādītajā gadījumā visi Aprūpes skolas vietnes lietotāja Personas dati tiek dzēsti un netiek saglabāti vai uzglabāti.

3.14. Aprūpes skolas vietnes lietotāja pienākums ir pašam regulāri Aprūpes skolas vietnē pārbaudīt un aktualizēt savus Personas datus. Mainoties kontaktinformācijai, profesijai vai jebkuriem citiem vietnē reģistrētajiem vietnes lietotāja Personas datiem. Pārzinis brīdina Aprūpes skolas vietnes lietotāju par to, ka vietnē reģistrētu neaktuālu Personas datu gadījumā sertifikācijas komisija var neizskatīt vietnes lietotāja pieteikumu un neapstiprināt piešķirtos tālākizglītības punktus.

4. Maksas lekciju noteikumi

4.1. Šie noteikumi ir obligāts juridisks dokuments, kas reglamentē Pircēja (Vietnes lietotāja) un Pārdevēja (Pārziņa) tiesības un pienākumus, iegādājoties lekcijas vietnē www.aprupesskola.lv.

4.2. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusējā kārtībā mainīt vai papildināt pasūtīšanas noteikumus ievērojot LR likumdošanu. Pircējam ir iespēja iepazīties ar noteikumu izmaiņām interneta vietnē www.aprupesskola.lv. Mainītie pasūtīšanas noteikumi darbojas tikai attiecībā uz pasūtījumiem, kuri iesniegti pēc pasūtīšanas noteikumu izmaiņām.

4.3. Iegādāties pakalpojumu drīkst:

  • pilngadību sasniegušas fiziskās personas;
  • nepilngadīgas personas no 18 gadiem tikai ar vecāku vai aizbildņu atļauju, izņemot gadījumus, kad tie likumīgi rīkojas ar saviem ienākumiem;
  • juridiskās personas;
  • visu augstākminēto personu likumiskie pārstāvji.

4.4. Pārdevējs, kas apstiprina šos noteikumus, garantē, ka, saskaņā ar punktu 1.3., pircējiem ir tiesības iegādāties maksas saturu www.aprupesskola.lv.

4.5. Vienošanās starp Pārdevēju un Pircēju tiek noslēgta brīdī, kad Pircējs Aprūpes skolas vietnē ir noformējis pasūtījumu, izvēlējies samaksas kārtību un iepazinies ar Aprūpes skolas vietnes lietošanas noteikumiem, kā arī apstiprinājis savu pasūtījumu, nospiežot pogu – Noformēt pasūtījumu.

4.6. Katra noslēgtā vienošanās starp Pircēju un Pārdevēju tiek saglabāta interneta veikala datu bāzē.

4.7. Pircējam, kas iegādājas pakalpojumu, jānorāda pieprasītie dati: vārds, uzvārds, telefona numurs un e-pasta adrese.

4.8. Pieņemot šos noteikumus, Pircējs piekrīt, ka viņa dati tiks izmantoti, lai nodrošinātu pakalpojuma pieejamību, kā arī mārketinga analīzei.

4.9. Maksas mācību materiāls ir pieejams tikai Aprūpes skolas vietnes lietotājiem, kuri reģistrējušies Aprūpes skolas vietnē un veikuši pakalpojumu apmaksu saskaņā ar sistēmas lietošanas noteikumiem un attiecīgā pakalpojuma sniedzēja noteikumiem, norēķinus veicot ar maksājumu karti Aprūpes skolas sistēmā (pieeju maksas mācību materiāliem var iegādāties tiešsaistē, norēķinus veicot ar jebkuras kredītiestādes (bankas) izdotajām starptautiskajām maksājumu kartēm: MasterCard, VISA, VISA Electron un Maestro debetkartēm). Maksājumi, kas veikti, izmantojot MakeCommerce, tiek aprēķināti eiro un no Klientu kontiem noņemtās pasūtījuma summas ir eiro (izņemot, ja darījumu veikšanai tiek izmantota cita valūta – pieejama tikai karšu maksājumiem). Maksas pakalpojumu sniedzējs un maksas pakalpojuma maksa tiek norādīta pirms pakalpojuma apstiprināšanas.

4.10. Pēc Aprūpes skolas vietnē noteiktās summas apmaksas par maksas pakalpojumu, tai skaitā mācību materiāla noskatīšanos, pakalpojums vai mācību materiāls vietnes lietotājam ir pieejams uzreiz. Mācību materiāla skatīšanās ilgums un maksas pakalpojuma iegādes noteikumi ir norādīti pie katra mācību materiāla vai maksas pakalpojuma.

4.11. Naudas atgriešana pēc mācību materiāla iegādes nav iespējama, pamatojoties uz distances līgumu, ko Aprūpes skolas ietvaros apstiprina reģistrācija un vietnes lietotāja iepazīšanās ar noteikumiem un privātuma politiku. Atteikuma tiesības nevar izmantot, ja ir noslēgts līgums par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, un ar piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu digitālā satura piegāde ir uzsākta, pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības centra sniegto pamatojumu.

4.12. Pārzinis neuzņemas atbildību par vietnes lietotāja interneta savienojuma tipu un ātrumu, kas var ietekmēt videomateriālu atskaņošanas kvalitāti. Savienojuma izmaksas ar serveri, kurā atrodas pakalpojums, sedz lietotājs.

5. Citi noteikumi

5.1. Visas domstarpības un strīdi, ja tādi rodas starp Eiropas Ilgtermiņa Aprūpes Centra “Aprūpes skola”, struktūrvienība ar Reģ. Nr. 91434554757 22.03.2023. un vietnes lietotāju, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Gadījumā, ja domstarpības un strīdi netiek atrisināti pārrunu ceļā, tie atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nododami izskatīšanai Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā.

5.2. Visas tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Noteikumos un par kurām Eiropas Ilgtermiņa Aprūpes Centra “Aprūpes skola”, struktūrvienība ar Reģ. Nr. 91434554757 22.03.2023. un vietnes lietotājs nevar vienoties, skatāmas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Latvijas Republikas tiesā.

5.3. Aprūpes skola patur tiesības pārskatīt šos lietošanas noteikumus un veikt izmaiņas juridiskajos aspektos, saturā un pārtraukt vietnes pieejamību.
Privātuma politika Papildināt
Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam – licenzētai maksājumu iestādei Maksekeskus AS.

Shopping Cart
Scroll to Top